Usavršavanje iz javne nabave
Kako zakonito izraditi dokumentaciju o JN s prikazom najčešćih pogrešaka kroz praksu DKOM-a i VUS-a, Zadar

Opis

Prilikom izrade dokumentacije o nabavi (DoN) potrebno je pridržavati se odredbi Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) (dalje u tekstu ZJN) te odredbi Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, 75/2020).
DoN je okosnica i središnji dio postupka javne nabave. Obzirom da svi uvjeti i zahtjevi koji se odnose na sam predmet nabave, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir ponude i sl. moraju biti definirani DoN, te da ponuditelji podnošenjem obvezujućih ponuda prihvaćaju sve te zahtjeve i uvjete jasna je uloga zakonite DoN u postupcima javne nabave.  DoN koju naručitelj priprema kao podlogu ponuditeljima za izradu njihove ponude mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda te  na način da ni u kojem dijelu ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Stoga kvalitetna priprema DoN kojoj prethodi temeljita analiza tržišta ključna je za odabir ekonomski najpovoljnije ponude. Ovo tim više što ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom, a obveza je svakog naručitelj kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.
Cilj ovog usavršavanja je polaznicima ukazati na što osobito treba paziti naručitelj prilikom pripreme dokumentacije o nabavi kao i  na najčešće pogreške prilikom izrade iste, a sve kako bi se smanio broj izjavljenih žalbi na DoN. Naime, u 2020. godini od ukupno zaprimljenih žalbi, 30,49% žalbi izjavljeno je upravo na DoN. 

Početak seminara oba dana je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte za 20.06.2022. ovdje, te za 21.06.2022. ovdje.

Termin
Ponedjeljak, 20. Lipanj 2022.
od 09:00 do 16:00
Lokacija
Hotel Kolovare
Ulica Bože Peričića 14, Zadar
Priznato sati/bodova
8
Redovna cijena
1.875,00 Kn
Cijena s popustom:
1.575,00 Kn
Vrijedi do: Četvrtak, 16. Lipanj 2022.
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn
Online prijava

Predavači

dipl.oec. Nikolina Bačurin

Direktor u "Public tenders" d.o.o., Savjetnik-stručnjak za javnu nabavu

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
1.875,00 Kn
Cijena s popustom:
1.500,00 Kn
Vrijedi do: Četvrtak, 16. Lipanj 2022.
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Uplata do Četvrtak, 16. Lipanj 2022. 16:00

Navedene cijene ne sadrže PDV.